BOX

Date personale PDF Imprimare Email

Camera de Comerț Industrie și Agricultură Vaslui cu sediul în Vaslui, Str. Nicolae Iorga nr. 82 bis, email:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza este înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii nr. 335/2007 a Camerelor de Comerţ din România, fiind o organizaţie neguvernamentală, autonomă, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce reprezintă, sprijină şi apără interesele generale ale comunităţii de afaceri din Vaslui.

Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, vă aducem la cunoștință faptul că  în vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege si desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţilor contractuale, Camera de Comerț Industrie și Agricultură Vaslui colectează date cu caracter personal, iar conform prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Camera de Comerț Industrie și Agricultură Vaslui are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţa şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate, cu ocazia accesării siteului www.ccivs.ro.
Camera de Comerț Industrie și Agricultură Vaslui nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului menţionat, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.


Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoana fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume- prenume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus sunteţi obligat (ă) să furnizaţi datele complete, actualizate şi corecte, acestea fiind necesare prestării unor servicii cât mai personalizate. Refuzul dumneavoastră privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea primirii unor informații complete și adaptate nevoilor dumneavoastră.


Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:
-    colectarea - strângerea, adunarea ori primirea datelor cu caracter personal prin orice mijloace legale şi din orice sursă;
-    înregistrarea - consemnarea datelor cu caracter personal într-un sistem de evidenţă automat ori neautomat, care poate fi registru, fişier automat, baza de date sau orice formă de evidenţă organizată, structurată ori ad-hoc sau într-un text, înşiruire de date ori document, indiferent de modalitatea în care se înscriu datele;
-    organizarea - ordonarea, structurarea sau sistematizarea datelor cu caracter personal, conform unor criterii prestabilite, potrivit atribuţiilor legale ale operatorului, în scopul eficientizării/optimizării activităţilor de prelucrare a acestora;
-    stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese, inclusiv prin efectuarea copiilor de siguranţă;
-    adaptarea - transformarea datelor cu caracter personal colectate iniţial, conform criteriilor prestabilite şi scopurilor pentru care au fost colectate;
-    modificarea - actualizarea, completarea, schimbarea, corectarea ori refacerea datelor cu caracter personal, în scopul menţinerii caracteristicilor de exactitate, realitate, actualitate;
-    extragerea - scoaterea unei părţi din categoria specifică de date cu caracter personal, în scopul utilizării acesteia, separat şi distinct de prelucrarea iniţială;
-    consultarea - examinarea, vizualizarea, interogarea ori cercetarea datelor cu caracter personal, fără a fi limitate la acestea, în scopul efectuării unei operaţiuni sau set de operaţiuni de prelucrare ulterioară;
-    utilizarea - folosirea datelor cu caracter personal, în tot sau în parte, de către şi în interiorul operatorului, împuterniciţilor operatorului ori destinatarului, după caz, inclusiv prin tipărire, copiere, multiplicare, scanare sau orice alte procedee similare;
-    dezvăluirea/divulgarea - a face disponibile date cu caracter personal către terţi prin comunicare, transmitere, diseminare sau punerea la dispoziţie în orice alt mod;
-    alăturarea - adăugarea, alipirea sau anexarea unor date cu caracter personal la cele deja existente, pe care nu le modifică;
-    combinarea/alinierea - îmbinarea, unirea sau asamblarea unor date cu caracter personal separate iniţial, într-o formă nouă, pe baza unor criterii prestabilite, pentru scopuri anume determinate;
-    blocarea - întreruperea prelucrării datelor cu caracter personal;
-    restricţionarea - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
-    ştergerea - eliminarea sau înlăturarea, în tot sau în parte, a datelor cu caracter personal din evidenţe sau înregistrări, prin împlinirea termenului de păstrare, la atingerea scopului pentru care au fost introduse, caducitatea, inexistenţa, inexactitatea;
-    transformarea - operaţiunea efectuată asupra datelor cu caracter personal având ca scop anonimizarea ori utilizarea acestora în scopuri exclusiv statistice;
-    distrugerea - aducerea la stare de neîntrebuinţare, în condiţiile legii, definitivă şi irecuperabilă, prin mijloace mecanice sau termice, a suportului fizic pe care au fost prelucrate date cu caracter personal.
Prin parcurgerea prezentei note, vă exprimaţi consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat ca Camera de Comerț Industrie și Agricultură Vaslui să înregistreze aceste date şi să le administreze în vederea scopului menţionat.
Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: reprezentanţii Camera de Comerț Industrie și Agricultură Vaslui, parteneri contractuali de servicii de înregistrare date și servicii, autorităţi judecătoreşti, autorităţi publice centrale şi locale, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.
Camera de Comerț Industrie și Agricultură Vaslui utilizează informaţiile personale pentru o mai buna înţelegere a nevoilor şi intereselor dumneavoastră, pentru a comunica cu dumneavoastră, în vederea asigurării unor servicii de calitate și adaptate nevoilor dumneavoastră.          Confidenţialitatea datelor personale va fi asigurată de către Camera de Comerț Industrie și Agricultură Vaslui şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezenta notă.


În vederea realizării scopului menţionat, Camera de Comerț Industrie și Agricultură Vaslui va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe toată perioada de desfăşurare a activităţilor Camera de Comerț Industrie și Agricultură Vaslui, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul dumneavoastră legal, veţi manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal nu vă manifestaţi dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Camera de Comerț Industrie și Agricultură Vaslui pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale Camera de Comerț Industrie și Agricultură Vaslui şi/sau vor fi distruse.
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.


Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
  • Dreptul la rectificare - persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
  • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de acces - persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective.
  • Dreptul de opoziție - În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se afla, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează ca are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
  • Dreptul la portabilitatea datelor -  persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal
  • Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimțămantului - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânand în continuare valabilă.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor din cadrul Camera de Comerț Industrie și Agricultură Vaslui cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  sau la următoarea adresa de corespondenţă: Vaslui, Str. Nicolae Iorga nr. 82 bis, Vaslui.

În atenția operatorilor economici și persoanelor fizice :

La achizitionarea unui serviciu furnizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, sau prin participarea la evenimente organizate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, la sediul acesteia respectiv la sediul reprezentantei sale din Bîrlad, str. Cetatea de Pământ , nr.4 , etaj 2 , biroul 1  sau in alte locatii stabilite impreuna cu colaboratorii vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii /organizarea respectivelor evenimente. Totodată, în calitate de vizitator al sediului Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui si al reprezentantei sale din Birlad  str. Cetatea de Pământ , nr.4 , etaj 2 , biroul 1 sau participant la actiuni organizate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui la sediul acesteia, la sediul reprezentantei sale din Birlad str. Cetatea de Pământ , nr.4 , etaj 2 , biroul 1 sau in alte locatii stabilite impreuna cu colaboratorii  (targuri, misiuni economice, Gala Topul Firmelor, forumuri, seminarii, alte manifestari economice, programe de instruire si formare) vom colecta date cu caracter personal (inclusiv imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video, etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente..

 

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents