BOX

Ukroboronservice State Company (Kyiv) PDF Imprimare Email

Додаток

АНКЕТА

1.

Повна назва підприємства/компанії

 

Complete name of the enterprise/company

Державне підприємство «Укроборонсервіс»

 

UKROBORONSERVICE State Company

2.

П.І.Б. керівництва підприємства/компанії (із зазначенням посади).

Name, surname and position of the managing director of the enterprise/company

Микитюк Сергій Олегович, директор Державного підприємства «Укроборонсервіс»

Mykytyuk Sergiy, Director

UKROBORONSERVICE State Company

3.

Контактні дані підприємства/компанії та особи, відповідальної за взаємодію з іноземними партнерами (поштова адреса, електронна адреса, телефон/факс).

Contact data of the enterprise/company and of the person authorized to work with foreign partners {postal address, e-mail, telephone/fax)

Україна, 02093, Київ, вул. Росошанська, 3а, п/с 49

+38 (044) 586 62 00
+38 (044) 586 62 03

 

P.B.49, 3a, Rossoshanska str., Kyiv, Ukraine, 02093

+38 (044) 586 62 00
+38 (044) 586 62 03

4.

Коротка інформація про підприємство/компанію

Enterprise/company profile

Державне підприємство «Укроборонсервіс» має понад 20 років досвіду роботи на зовнішніх ринках зі здійснення експорту та імпорту ОВТ та товарів подвійного призначення, а також надання послуг з утилізації, гуманітарного розмінування, а також ремонту та модернізації ОВТ. Має власні виробничі потужності.

UKROBORONSERVICE State Company has more than 20 years of experience in foreign markets with export and import of arms and military equipment, dual-use goods, and services for disposal, humanitarian demining, as well as repair and modernization of weapon systems. It has its own manufacturing facilities.

5.

На ринках яких країн підприємство/компанія вже здійснює експорт, якої продукції/послуг?

If the enterprise/company already exports to foreign markets? Which products/services?

Країни Близького Сходу, Азії, Африки, Європи, Південної Америки та США

The Middle East, Asia, Africa, Europe, South America and the US

6.

Які регіони (країни) цікавлять підприємство/компанію з точки зору експортної діяльності, які види продукції/послуг підприємство/компанія готове експортувати на їхні ринки?

What regions (countries) are of particular interest for your enterprise/ company regarding exports operations? Which products/ services your enterprise/company is ready to export?

Державне підприємство «Укроборонсервіс» зацікавлене у розширенні експортно-імпортних операцій з товарами та послугами військового, подвійного та невійськового призначення , зокрема з країнами Європи та Північної Америки.

UKROBORONSERVICE State Company is interested in expansion of export - import operations with military, dual-use and non-military goods and services, particularly with countries of Europe and North America.

7.

Які інфраструктурні, інвестиційні проекти, тендери за кордоном цікавлять підприємство/компанію з точки зору участі у них?

What infrastructure or investment projects, tenders abroad are of particular interest for the enterprise/company regarding your

participation?

1. Здійснення експортно-імпортних операцій з товарами та послугами військового, подвійного та невійськового призначення.

2. Розробка, виготовлення, реалізація, придбання, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї.

3. Організація і проведення в Україні та за її межами заходів гуманітарного розмінування.

4. Випробування і сертифікація всіх видів озброєння, військової техніки і боєприпасів.

5. Утилізація всіх відомих видів боєприпасів, ракет, палива та виробів спецхімії.

6. Виробництво, випробування складових частин наземної космічної інфраструктури.

7. Здійснення науково-технічної діяльності, у тому числі науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

8. Проектування, монтаж, виконання пусконалагоджувальних робіт внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж і систем.

9. Виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення.

10. Організація навчання і перепідготовки (підвищення кваліфікації) іноземних військових фахівців.

1. Export - import operations with military, dual-use and non-military goods and services.

2. Design, manufacture, sale, purchase, repair, modernization, and disposal of weapons, military equipment, weapons and ammunition for it.

3. Organization and holding of the activities of humanitarian demining in Ukraine and outside it.

4. Testing and certification of all kinds of weapons, military equipment and ammunition.

5. Disposal of all known types of ammunition, missiles, fuel products and special chemicals.

6. Production and testing of ground components of space infrastructure.

7. Scientific and technological activities, including research and development activities.

8. Design, installation, execution of internal and external engineering networks and systems.

9. Manufacture and repair of firearms for non-military purposes.

10. Organization of training and retraining (in-plant training) of foreign military experts.

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents