BOX

Comunicat de presa FNGCIMM referitor la lansarare masuri PNDR 2020 PDF Imprimare Email

FNGCIMM S.A. IFN

17.08.2015

Comunicat de presă

 

 

FNGCIMM se alătură AFIR pentru a veni în întâmpinarea beneficiarilor măsurilor din noul PNDR 2020!

Consecvent misiunii sale, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii este pregătit să susțină accesul la creditare al întreprinzătorilor din sectorul agricol și din zona rurală, punând la dispoziția acestora oferta sa de garantare, care poate acompania măsurile și submăsurile din Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, lansate în luna iulie a acestui an.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat deschiderea noilor sesiuni anuale de depunere a proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene nerambursabile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, ce sunt deschise până la data de 30 octombrie 2015.

 

FNGCIMM dorește să informeze întreprinderile din domeniul agricol și non agricol, care se încadrează în categoria IMM conform legii și care își desfășoară activitatea în zona rurală, că pot acoperi partea de co-finanțare necesară implementării proiectului, prin accesarea unui credit garantat de FNGCIMM.

Garanțiile standard oferite de FNGCIMM, care se adresează exclusiv IMM-urilor, pot ajunge până la 80% din valoarea finanțării, pe o perioadă corelată cu durata creditului. Garanţia se acordă în moneda creditului, ajunge la maxim 2,5 milioane euro/ beneficiar şi se obţine la solicitarea băncii, în baza aceleaşi documentaţii de credit, printr-o procedură simplă şi rapidă. În acest scop, Fondul are încheiate convenții de colaborare cu 29 de instituții financiar bancare.

Garanțiile emise de FNGCIMM pot susține proiecte ce primesc finanțare prin Submăsura 4.1a –Investiţii în exploataţiile pomicole”, pentru investiții în reconversia plantațiilor existente, înființarea de plantații pomicole şi pepiniere, înființarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, ș.a.

Categoriile de beneficiari eligibili sunt fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperativele agricole și societățile cooperative agricole, grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare.

FNGCIMM poate acorda garanții pentru facilitarea accesului la creditare pentru proiectele ce sunt finanțate prin Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”. Astfel, se pot garanta creditele necesare pentru construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor, unităților de procesare sau achiziţionarea de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate, în scopul colectării materiei prime și/ sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate.

Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare, cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

FNGCIMM poate garanta creditele pentru realizarea proiectelor de investiții privind dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – componenta irigații, credite pentru investiții privind înființarea de activități neagricole în zone rurale, precum și pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole.

Se acordă garanții și beneficiarilor Submăsurii 4.3 –“Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – componenta Irigații”.

Sprijinul public nerambursabil pentru beneficiarii acestei submăsuri este de 100%, însă beneficiarii pot accesa garanții pentru creditele necesare pentru susţinerea implementării proiectelor care beneficiază de finanţare nerambursabilă europeană acordată prin AFIR. Din sursele puse la dispoziţie de MADR în baza Legii nr.218/2005, FNGCIMM poate acorda garanţii pentru creditele contractate de consiliile locale şi asociaţii ale consiliilor locale, pentru proiecte de infrastructură rurală: tehnico-edilitară şi drumuri forestiere.

Categoriile de beneficiari eligibili sunt:

§ Unitățile administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora constituite conform legislației naționale în vigoare;

§ Persoanele juridice de drept privat, proprietari de pădure și/ sau asociații ale acestora, conform legislației în vigoare;Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, conform legislației în vigoare;

§ Organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole, în conformitate cu legislația în vigoare.

În cadrul Submăsurii 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale”, FNGCIMM poate asigura garantarea creditelor pentru susținerea investițiilor pe care beneficiarii microîntreprinderi și întreprinderi mici le pot dezvolta pentru desfășurarea unor activități non-agricole în zonele rurale. Investițiile eligibile din cadrul acestei submăsuri vor beneficia de finanțare nerambursabilă în procent de 100%, însă beneficiarii pot accesa garanții pentru creditul punte, în cazul în care nu dispun de resurse proprii pentru avansarea cheltuielilor necesare pentru demararea proiectului.

Pentru beneficiarii Submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, FNGCIMM acordă garanții pentru creditele care susțin modernizarea fermelor mici, în vederea asigurării îmbunătățirii activităţii economice şi de mediu a acesteia.

Beneficiarii sunt fermierii care dețin în proprietate sau în folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică pentru o perioadă de minimum 10 ani.

Pentru beneficiarii Submăsurii 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”, FNGCIMM garantează micro-întreprinderile și întreprinderile mici deja existente, din spațiul rural, precum și micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate. Principalele activități eligibile sunt activitățile de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole, investițiile în producerea și comercializarea produselor non-agricole, investiții legate de furnizarea de servicii.

FNGCIMM poate garanta aceste credite atât din surse proprii, cât și din sursele puse la dispoziţie de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în baza OUG nr.43/2013. FNGCIMM poate garanta până la maxim 80% din valoarea microcreditelor acordate pentru finanţarea investiţiilor în domeniul agricol şi a producţiei agricole.

Beneficiarii AFIR ce primesc acordul de finanțare pot apela imediat la garanția FNGCIMM !

* * *

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM  SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM  SA - IFN colaborează cu  30 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru în care sunt prevăzute obligaţiile părţilor semnatare, valoarea şi modul de plată al comisionului de garantare, calculul şi modalitatea de plată a garanţiei acordate. Garanția FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA - IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 4 sucursale, 5 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (European Mutual Guarantee Association – asociație ce reunește peste 40 de fonduri de garantare și contragarantare din 22 de țări europene și Turcia), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents